Hof van Cassatie
C.19.0203.N
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 3° WBN – echtelijke samenleving gedurende 3 jaar voorafgaand aan de verklaring - verwerping

Krachtens artikel 12bis, § 1, 3°, Wetboek Belgische Nationaliteit kan de Belgische nationaliteit worden verleend aan de vreemdeling die a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, b) en vijf jaar zijn hoofdverblijfplaats in België heeft gevestigd op grond van een wettelijk verblijf, c) en het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen, d) gehuwd is met een Belg, indien de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België hebben samengeleefd en e) zijn maatschappelijke integratie aantoont.

 

Hieruit volgt dat een echtelijke samenleving gedurende drie jaar voorafgaand aan de verklaring van de vreemdeling tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit volstaat. Een samenwoning gedurende de hele procedure van de nationaliteitsverklaring is niet vereist.