Hof van Cassatie
P.22.1047.N
Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – schending art. 72, tweede lid Vw. – beschikking niet gemotiveerd – arrest beantwoordt niet aan verweer – gegrond - cassatie