Hof van Cassatie
P.12.1841.N
Valsheid in geschrifte - valse huwelijksakte - schijnhuwelijk – bedrieglijk oogmerk – art. 79bis Vw. - verwerping