Hof van Cassatie
P.22.1327.F
Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – verzoeker intussen vrijgelaten – art. 71 Vw. – art. 5.4 EVRM - beroep zonder voorwerp – verwerping