Hof van Cassatie
C.20.0448.F
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 15, § 3 WBN - gewichtige feiten eigen aan de persoon – art. 1, § 2, 4° WBN – lijst KB 14 januari 2013 – lijst is limitatief