Hof van Cassatie
P.06.0396.N
Vrijheidsberoving - kamer van inbeschuldigingstelling - advies openbaar ministerie - vrijlating in strijd met advies - geen motivering voor afwijking advies - geen verplichting

De rechter die over het beroep tegen de beslissing tot vrijheidsberoving van de minister van Binnenlandse Zaken uitspraak moet doen, kan het advies van het openbaar ministerie volgen. Wanneer hij dit advies niet volgt, is hij niet verplicht daartoe de redenen te geven.