Hof van Cassatie
P.06.1068.F
BGV met vrijheidsberoving -aanvraag artikel 9, lid 3 Vw hangend - door niets te zeggen over het feit of er voorafgaandelijk geantwoord was op de aanvraag art 9, lid 3 Vw kan de wettigheid van het arrest niet worden nagegaan - schending art 72, al 2 Vw

Door niet te preciseren of er al een beslissing was genomen over de aanvraag tot regularisatie vooraleer het BGV werd afgeleverd en tegelijk te stellen dat zowel het BGV als de vrijheidsberovende maatregel adequaat gemotiveerd zijn, laat het bestreden arrest het Hof niet toe haar legaliteitscontrole naar behoren uit te oefenen.