Hof van Cassatie
P.07.0320.F
Vrijheidsberoving - art. 149 Grondwet - motivering vonnis - niet van toepassing - aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet - geen schorsende werking

Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op beslissingen van de onderzoeksgerechten die, betrekking hebbende op het behoud van een administratieve beslissing tot vrijheidsberoving, geen beslissingen vormen in de zin van die bepaling. In tegenstelling tot wat de verzoeker voorhoudt, schorst een aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet een vrijheidsberovende maatregel, genomen op basis van artikel 7, lid 3 Vreemdelingenwet, niet.