Hof van Cassatie
P.09.0295.F
Voorziening onontvankelijk – geen prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof

De voorziening in cassatie tegen het arrest van het Hof van Beroep over de vordering tot vervallenverklaring is slechts ontvankelijk indien de verweerder bij deze vordering zonder gevolg de toekenning van de Belgische nationaliteit door de nationaliteit van de vader of moeder of door het feit geboren te zijn in België liet gelden voor het Hof van Beroep. De ontvankelijkheid van de voorziening vereist bovendien dat hij gemotiveerd is door het onwettelijk of onregelmatig karakter van de verwerping van het regelmatig opgeworpen middel. De voorziening is onontvankelijk. Er is geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.