Hof van Cassatie
P.11.1623.F
Art. 75 Vw. – art. 2, § 2, b) Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG – onwettig verblijf – gevangenisstraf – meerdere misdrijven – unierecht - geen schending

Onderdanen van derde landen die naast het misdrijf van illegaal verblijf, één of meerder andere misdrijven hebben gepleegd kunnen krachtens artikel 2, § 2, b) Terugkeerrichtlijn aan de toepassing ervan onttrokken worden. Dit blijkt uit het arrest van 6 december 2012 van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De eiser heeft nog andere misdrijven gepleegd naast het misdrijf van illegaal verblijf op het grondgebied van het Rijk. De appelrechters schenden het unierecht niet wanneer zij de eiser de gevangenisstraf opleggen voorzien in artikel 75, derde lid Vreemdelingenwet.