Hof van Cassatie
P.14.0005.N
Detentie – art. 15.1 Terugkeerrichtlijn – art. 7, derde lid Vw. – minder dwingende maatregelen – bepalingen over beperking van persoonlijk vrijheid – strikte toepassing – cassatie

Krachtens artikel 7, derde lid, Vreemdelingenwet, kan de vreemdeling, teneinde hem naar de grens terug te leiden, en tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen worden toegepast, vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder wanneer er een risico op onderduiken bestaat of wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert, en zonder dat de duur van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan.

Uit die bepalingen die een beperking van de persoonlijke vrijheid meebrengen en derhalve van strikte toepassing zijn, blijkt dat teneinde de vreemdeling naar de grens terug te leiden, en met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, hij enkel kan vastgehouden worden wanneer er een risico op onderduiken bestaat of wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert.

Het arrest oordeelt met overname van de redenen van het advies van het openbaar ministerie dat de volgende omstandigheden waarop de administratieve beslissing is gegrond, de maatregel van vrijheidsberoving wettigen:

- de eiseres verblijft op Schengengrondgebied zonder een geldig visum;

- de eiseres wordt geacht de openbare orde opnieuw te kunnen schaden; ze heeft zich reeds schuldig gemaakt aan huisdiefstal en achterlaten van een kind, feiten waarvoor zij op 08 augustus 2013 door de correctionele rechtbank te Mechelen werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar;

- de eiseres kan met haar eigen middelen niet wettelijk vertrekken. 

Die redenen alleen, die op zich geen verband houden met het risico op onderduiken of de ontwijking of belemmering van de voorbereiding van de terugkeer op de verwijderingsprocedure, wettigen de vrijheidsberoving niet.