Hof van Cassatie
P.19.0428.N
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – Vervallenverklaring wegens een van de misdrijven vermeld in art. 23/1, § 1, 1° WBN – Gevolg vanaf de overschrijving – Geen terugwerkende kracht - verwerping