Hof van Cassatie
P.13.2061.N
Asielzoeker – Nepal – eerdere asielaanvragen - repatriëring – nieuwe vervolging – nieuwe asielaanvraag – niet-inoverwegingname door DVZ – detentie - schorsing UDN door RvV – op het eerste gezicht – eerste asielaanvraag – geen meervoudige asielaanvraag - art. 50 Vw. –artikel 74/6, 1bis, 9° Vw. niet van toepassing - cassatie

Het middel voert schending aan van de artikelen 50,51/8 en 74/6, § 1bis, 9°, Vreemdelingenwet: de appelrechters oordelen ten onrechte dat eisers asielaanvraag van 19 september 2013 een meervoudige asielaanvraag is en zij passen bijgevolg ten onrechte artikel 74/6, 1bis, 9°, Vreemdelingenwet toe; die bepaling is enkel van toepassing mits voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden dat de vreemdeling geen geldige binnenkomstdocumenten heeft en reeds een andere asielaanvraag heeft ingediend; aangezien de eiser op 15 januari 2013 werd gerepatrieerd naar Nepal en daar het slachtoffer werd van nieuwe vervolgingen is zijn asielvraag van 19 september 2013, na zijn aankomst in België op 13 september 2013, een nieuwe asielaanvraag; op een dergelijke eerste asielaanvraag is artikel 50, Vreemdelingenwet en niet artikel 51/8 Vreemdelingenwet met betrekking tot de meervoudige asielaanvraag van toepassing; het arrest miskent het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 22 november 2013 waarbij de beslissing tot niet-inoverwegingneming van eisers asielaanvraag bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd geschorst omdat die aanvraag "op het eerste zicht" een volledig nieuwe asielaanvraag betrof. 

Artikel 74/6, § 1bis, 9°, Vreemdelingenwet bepaalt: "De vreemdeling die het Rijk binnengekomen is zonder te voldoen aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden of wiens verblijf opgehouden heeft regelmatig te zijn en die een asielaanvraag indient, kan door de minister of zijn gemachtigde in een welbepaalde plaats worden vastgehouden teneinde de effectieve verwijdering van het grondgebied van de vreemdeling te waarborgen (. ..) indien de vreemdeling reeds een andere asielaanvraag heeft ingediend”. De vreemdeling die nadat hij reeds eerder een of meerdere asielaanvragen heeft ingediend en effectief werd gerepatrieerd, terug het Rijk binnenkomt en er een asielaanvraag indient, kan niet worden beschouwd als "de vreemdeling die reeds een andere asielaanvraag heeft ingediend" in de zin van de voormelde bepaling. Aangezien de betrokkene na de verwijdering terug aan vervolging kan zijn blootgesteld, dient de ingediende aanvraag als een nieuwe aanvraag te worden aangezien.