Hof van Cassatie
P.23.0222.F
Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – art. 5.4 EVRM – art. 71 Vw. – spoedige beslissing over rechtmatigheid detentie – opeenvolgende beslissingen tot detentie – zonder voorwerp verklaren ontneemt recht op rechterlijke controle van beslissing uit - cassatie