Hof van Cassatie
P.17.0994.N
art.4, §1 al.2 Wet van 30/04/1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers - arbeidsvergunning - artikel 24 tot en met 29 van het K.B. van 9 juni 1999 - art.175 Sociaal Strafwetboek - illegale arbeid - bewijzen - au pair - dienstboden

Een jonge vrouw (burgerlijke partij) werkt als au pair in een gastgezin, maar ze wordt er heel slecht behandeld. Haar vrije tijd en privacy wordt niet gerespecteerd. Ze moeten veel te veel werken en taken verrichten die niet binnen het takenpakket vallen van een au pair. Burgerlijke partij brengt hiervoor verschillende bewijzen aan zoals onder andere een werkschema en geluidsopnames. Het Hof van Beroep meende dat de geluidsopnames niet voldoen aan de redelijke privacy verwachting van de deelnemers aan de huiselijke gesprekken en aldus niet als bewijsmateriaal aangewend kunnen worden. Het Hof van Cassatie vernietigt het arrest wegens onvoldoende motivering.