Hof van Cassatie
P.22.0616.F
Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – minderjarige kinderen – art. 7, al. 3 Vw. – minder dwingende maatregelen – art. 74/9 Vw. – detentie aangepast aan noden gezinnen met minderjarige kinderen – risico op onderduiken – objectieve motivering – gegrond