Hof van Cassatie
P.22.1122.N en P.22.1181.N
Detentie - verzoek tot invrijheidstelling – verzoeker intussen vrijgelaten – beroep tegen detentie niet zonder voorwerp – art. 5.4 EVRM – recht op een effectief beroep – recht op definitieve uitspraak over de wettigheid van vrijheidsberoving - art. 5.4 EHRM primeert op art. 71 Vw. – rechtsmiddel ingesteld op ogenblik van vrijheidsberoving – gegrond – cassatie