Hof van Cassatie
P.19.0310.N
Art. 141bis Sw. - PKK - terroristische misdrijven - gewapend conflict - feitelijke beoordeling - terroristische groep - verwerping