Hof van Cassatie
P.22.1013.F
Detentie - verzoek tot invrijheidsstelling - zonder voorwerp - art. 5.4 en 13 EVRM - art. 13 en 15 richtlijn 2008/115/EG - art. 47 Handvest - effectief rechtsmiddel - verwerping