Hof van Cassatie
P.18.0032.F
Detentie – Soedan – art. 3 EVRM – aanwijzingen gegeven over mogelijke schending bij aanhouding – rapporten NGO’s - indiening van een verzoek om internationale bescherming geen voorwaarde om artikel 3 EVRM in te roepen – non-refoulement – chain-refoulement - verwerping

Het bestreden arrest stelt met betrekking tot het non-refoulement beginsel dat de verzoeker geen verwijdering van de verweerder kan beogen zonder zich te verzekeren dat hij niet zal worden teruggestuurd naar een land waar hij een reëel risico loopt op een schending van artikel 3 EVRM en dat het land waar hij naar wordt teruggestuurd dit principe ook respecteert. Daaraan wordt toegevoegd dat de elementen aangehaald door de verweerder aantonen dat er een risico op een schending van artikel 3 EVRM is in het geval hij wordt teruggestuurd naar Soedan, zij het door België, zij het door Italië. De verweerder verwijst tevens naar een rapport van Amnesty International van november 2016 waaruit blijkt dat de politieke autoriteiten van Italië en Soedan in augustus 2016 een “memorandum of understanding” hebben afgesloten dat toelaat Soedanese onderdanen snel te repatriëren.