Hof van Justitie
C-321/21, C-324/21 en C-325/21
(Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid t. B (C‑323/21), F (C‑324/21) en K t. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑325/21)) Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat dieverantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Indieningvan meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten – Artikel 29 –Overdrachtstermijn – Verstrijken – Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van hetverzoek – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Mogelijkheid voor deverzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling vanhet verzoek