C-467/04 
(Gasparini e.a.) Schengenuitvoeringsovereenkomst - Beginsel non bis in idem - Betekenis van vrijspraak van verdachten wegens verjaring van het strafbaar feit