Hof van Justitie
C-57/09 en C-101/09
(Bondsrepubliek Duitsland t. B. en D.) Richtlijn 2004/83 – minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt – artikel 12 – uitsluiting van vluchtelingenstatus – begrip ‚ernstig, niet-politiek misdrijf’ – begrip ‚handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties’ – behoren tot organisatie die betrokken is bij terroristische daden – individuele verantwoordelijkheid voor deel van daden van deze organisatie – asielrecht op grond van nationaal constitutioneel recht