Kamer van Inbeschuldigingstelling
Antwerpen
2015/PGA/3028 – 2015/VW/45
Detentie – art. 27, §3, 4° en 74/14 Vw. – Dublin-overname Italië – akkoord – Verordening (EU) 604/2013 – Art. 28, 1 Dublin-Vo. - invrijheidsstelling

De vrijheidsberoving werd beslist teneinde de overname te vragen aan Italië, en indien dit niet mogelijk zou zijn, een doorgangsbewijs te vragen aan zijn nationale overheden.

 

Op 2 juli 2015 zou Italië zich akkoord hebben verklaard met de terugname van betrokkene, of bij gebrek aan antwoord werd te toelating bekomen.

 

Betrokkene valt dienvolgens onder toepassing van de Verordening (EU) 604/2013.

 

Volgens artikel 28, 1 van die Verordening kan niemand in bewaring gehouden worden om de enkele reden dat hij aan de bij deze verordening ingestelde procedure onderworpen is.

 

Ten onrechte wordt in het schrijven van de Dienst Vreemdelingenzaken van 24 augustus 2015 gesteld dat de bestreden beslissing niet genomen zou zijn om de enkele reden dat betrokkene aan de procedure van bewaring met het oog op overdracht zou zijn onderworpen.