Kamer van Inbeschuldigingstelling
Antwerpen
K/2136/2023
Verzoek tot invrijheidsstelling – detentie - woonstbetreding – geen geïnformeerde toestemming gegeven – art. 8 EVRM – art. 22 GW – vasthouding onwettig - gegrond