Kamer van Inbeschuldigingstelling
Brussel
2015/VE/190
Detentie – verzoek tot invrijheidstelling – art. 71 Vw. – art. 8 EVRM – art. 15 GW – betreden woning door politie – weigering om vrijwillig het huis te verlaten – onschendbaarheid woning – geen gerechtelijke machtiging om woning te betreden – geen impliciete toestemming – beroep gegrond

Krachtens artikel 15 van de Grondwet is de woning onschendbaar. De woning kan in principe niet zonder toestemming van de persoon die het genot ervan heeft, betreden worden behalve in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

 

Het betreden van een woning om personen die illegaal in het land verblijven administratief aan te houden is niet bij wet voorzien.

 

Het wordt niet betwist dat geen gerechtelijke instantie machtiging heeft gegeven om de woning van appellant te betreden met het oog op zijn administratieve aanhouding.

 

Uit het P.V. van 26 oktober 2015 en het administratief verslag blijkt niet dat een toestemming tot het betreden van zijn woning aan appellant werd gevraagd en werd bekomen. Er bestaat geen schriftelijke toestemming. Geen enkel element van het dossier maakt het aannemelijk dat appellant zijn impliciete toestemming om zijn woning te betreden aan de politie heeft verleend.

 

Bij gebrek aan enige machtiging en bij ontstentenis aan een duidelijk impliciete of uitdrukkelijke toestemming vormen de woonstbetreding en de vasthouding die daarop volgde, bijgevolg een fundamentele en ernstig schending van artikel 8 EVRM en artikel 15 van de Grondwet die enkel kan hersteld worden door appellant in vrijheid te stellen.