Kamer van Inbeschuldigingstelling
Antwerpen
K829/2009
Kandidaat-staatloze – BGV met vrijheidsberoving – beroep bij raadkamer – beroep ongegrond – beroep bij KI – procedure staatloosheid – positief advies parket – grote kans dat DVZ geen doorlaatbewijs kan bemachtigen – vrijheidsberoving mist doel – schending van de wet

Uit de beslissing van vrijheidsberoving blijkt dat de betrokkene een verzoek heeft ingediend om de status van staatloze te bekomen, maar dat hierover nog geen definitieve uitspraak is. De procureur-des-konings heeft een positief advies uitgebracht. Indien verzoeker de hoedanigheid van staatloze bekomt, hij overeenkomstig het Staatlozenverdrag een persoon is die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan beschouwd wordt. Gelet op voornoemd advies is de kans groot dat DVZ voor verzoeker geen doorlaatbewijs bekomt van enige nationale overheid, gezien er dan geen nationale overheid is om dit uit te reiken. De vrijheidsberoving mist daardoor haar doel. Derhalve is zij niet in overeenstemming met de wet.