Kamer van Inbeschuldigingstelling
Brussel
BVG - vrijheidsberoving - Raadkamer - bevestiging bestreden beslissing - beroep bij Kamer van Inbeschuldigingstelling - artikel 5 Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG - uitzonderlijk, ernstige ziekte - beoogde doel - geen redelijke verhouding - geen aangepaste medische opvolging in gesloten centrum - hervorming bestreden beschikking - vrijlating

Uit de stukken blijkt dat de verzoeker aan ernstige en gecompliceerde drepanocytose, een degenererende ziekte, lijdt die een regelmatige multidisciplinaire opvolging, een therapeutische rehabilitatie en psychosociale ondersteuning vereist. Deze behandeling had hij in Brussel tot aan zijn vrijheidsberovering. De bestreden beslissing houdt op geen enkele manier rekening met deze belangrijke omstandigheid, terwijl deze zorgwekkende gezondheidstoestand wel degelijk goed gekend was door de overheid die de beschreven diagnose ook niet tegenspreekt. Aan het Hof werd geen enkele objectieve en betrouwbare informatie bezorgd over de voortzetting van zijn regelmatige, specifieke en onontbeerlijke zorgen in het gesloten centrum van Merksplas. Artikel 5 Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG verplicht de staten om bij de uitvoering ervan rekening te houden met de gezondheidstoestand van de betrokkene. De beslissing tot vrijheidsberoving bij het bevel om het grondgebied te verlaten die hier werd genomen komt aan die verplichting niet tegemoet en is daarom onregelmatig. Er bestaat in deze uitzonderlijke omstandigheden van de voormelde slechte gezondheidstoestand geen redelijke verhouding tussen de vrijheidsberoving en het beoogde doel. De bestreden beschikking wordt tenietgedaan. Er is geen reden om de vrijheidsberoving te laten voortduren.