Procedure die de federale overheid (Dienst Vreemdelingenzaken en Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) volgt om te beslissen of een asielzoeker recht heeft op een beschermd statuut in België.

Er zijn drie uitkomsten mogelijk:

  1. De asielaanvrager voldoet aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag en wordt erkend als vluchteling.
  2. De asielaanvrager voldoet niet aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag, maar krijgt het bijkomend beschermingsstatuut (subsidiaire bescherming).
  3. De asielaanvraag wordt verworpen.