1. Belgisch Staatsblad

BS 2 april 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de rechtsplegingvergoeding bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, bl. 28409.

BS 4 april 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 23/2014 van 6 februari 2014 Rolnummer: 5532

BS 7 april 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, bl. 29830

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". - Jaarprogramma 2011

BS 11 april 2014
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
3 APRIL 2014. - Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de Federale Overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (1)

BS 15 april 2014
PFOD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID
16 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer"

19 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2011
 
19 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2011

BS 18 april 2014
WAALSE OVERHEIDSDIENST
27 MAART 2014. - Decreet tot vervanging van boek II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst
 
PFOD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
19 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de deontologische code voor de personeelsleden van de opvangstructuren voor asielzoekers. - Addendum
 
BS 24 april 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Aanpassing op 1januari 2014 van het loonbedrag bepaald in artikel 15/1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers aan de algemene index van de conventionele lonen voor bedienden, bl. 34806.

BS 2 mei 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
4 APRIL 2014. - Wet die naturalisaties verleent, bl. 35778.
 
4 APRIL 2014. - Wet die naturalisaties verleent, bl. 35779.
 
VLAAMSE OVERHEID
28 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van artikel 29, § 1, derde lid, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, bl. 35916.
 
BS 5 mei 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
19 MAART 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bl. 36137.

 

2. Europees Publicatieblad

Pb. L 5 april 2014, afl. 102, 1.
DE RAAD
Besluit van de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Regeling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

 

Pb. L 5 april 2014, afl. 102, 3.
DE RAAD
Besluit van de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Regeling tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Vorstendom Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
 
Pb. L 8 april 2014, afl. 105, 9–11
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
Verordening (EU) nr. 259/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld
 

Pb. L 9 april 2014, afl. 106, 1.
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Kennisgeving van de inwerkingtreding, tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland, van de regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de deelname van deze staten aan de werkzaamheden van de comités die de Europese Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden op het gebied van de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis

 

Pb. L 9 april 2014, afl. 106, 2.
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit 2014/194/EUvan de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Republiek IJsland aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

 

Pb. L 12 april 2014, afl. 109, 1.

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit 2014/204/EU van de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Regeling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Koninkrijk Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken


Pb. L 12 april 2014, afl. 109, 3.
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Regeling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Koninkrijk Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
 
Pb. C 14 april 2014, afl. 112, 2.
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-656/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 februari 2014 — Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland/Raad van de Europese Unie (Coördinatie van socialezekerheidsstelsels — Overeenkomst tussen Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over vrij verkeer van personen — Besluit van Raad — Keuze van rechtsgrondslag — Artikel 48 VWEU — Artikel 79, lid 2, sub b, VWEU)
 
Pb. C 14 april 2014, afl. 112, 14.
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-79/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeidshof te Brussel — België) — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri vertegenwoordigd door elver Saciri en Danijela Dordevic, Sanela Saciri vertegenwoordigd door Selver Saciri en Danijela Dordevic, Denis Saciri vertegenwoordigd door Selver Saciri en Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest (Richtlijn 2003/9/EG — Minimumnormen voor opvang van asielzoekers in lidstaten — Artikel 13, lid 1 — Termijnen voor toekenning van materiële opvangvoorzieningen — Artikel 13, lid 2 — Maatregelen inzake materiële opvangvoorzieningen — Waarborgen — Artikel 13, lid 5 — Vaststelling en toekenning van minimale opvangvoorzieningen voor asielzoekers — Omvang van toegekende uitkering — Artikel 14 — Nadere bepalingen betreffende materiële opvangvoorzieningen
— Verzadiging van opvangnetwerk — Doorverwijzing naar nationale stelsels van sociale bescherming — Verstrekken van materiële opvangvoorzieningen in vorm van uitkering)

Pb. L 30 april 2014, afl. 128, 8.
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken
 
Pb. L 30 april 2014, afl. 128, 47.
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit 2014/242/EU van de Raad van 14 april 2014 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa
 
Pb. L 30 april 2014, afl. 128, 49.
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa
 
Pb. L 30 april 2014, afl. 128, 15.
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit 2014/239/EU van de Raad van 14 april 2014 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de  Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven .
 
Pb. L 30 april 2014, afl. 128, 17.
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Pb. C 1 mei 2014, afl. 133, 2.
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)