1. Belgisch Staatsblad

BS 5 mei 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
16 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

BS 7 mei 2015
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 35/2015 van 12 maart 2015

BS 15 mei 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
11 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst

BS 20 mei 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
8 MEI 2015. - Omzendbrief betreffende de signalementfiche van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun tenlasteneming

BS 21 mei 2015
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 43/2015 van 26 maart 2015

BS 29 mei 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
19 MEI 2015. - Projectoproep in het kader van het fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 (AMIF) - AMIF-NR 3 : Integratie

BS 1 juni 2015
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015

2. Europees Publicatieblad

Pb. L 7 mei 2015, afl. 116, 20
BESLUITEN
Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/731 van de Commissie van 6 mei 2015 tot vaststelling van de datum waarop de werkzaamheden van het Visuminformatiesysteem (VIS) in de zeventiende en de achttiende regio beginnen

Pb L 19 mei 2015, afl. 122, 31
BESLUITEN
Besluit (GBVB) 2015/778 van de Raad van 18 mei 2015 inzake een militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED)

Pb. L 21 mei 2015, afl. 125, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2015/785 van de Raad van 20 april 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 21 mei 2015, afl. 125, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L. 30 mei, afl. 134, 1
VERORDENINGEN
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/840 van de Commissie van 29 mei 2015 betreffende controles door verantwoordelijke instanties op grond van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing