1. Belgisch Staatsblad

BS 3 juli 2015
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 59/2015 van 21 mei 2015
 
BS 10 juli 2015
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2 JULI 2015. - Ordonnantie tot harmonisering en vereenvoudiging van de regels inzake beroepsprocedures in geval van weigering of intrekking van een beroepskaart voor buitenlandse zelfstandigen en in geval van sancties
 
BS 15 juli 2015
WAALSE OVERHEIDSDIENST
2 JULI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers wat betreft de overgangsregeling die van toepassing is op de onderdanen van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en wat betreft de toegang tot de arbeidsmarkt voor de onderdanen van derde landen die langdurig in een andere lidstaat verblijven
 
BS 16 juli 2015
VLAAMSE OVERHEID
3 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs m.b.t. de definitie van anderstalige nieuwkomers en m.b.t. het omzetten van lestijden in uren kinderverzorging
 
BS 20 juli 2015
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS
Projectoproep Nationale projectfinanciering 2016 voor opvang en vrijwillige terugkeer
 
BS 23 juli 2015
VLAAMSE OVERHEID
26 JUNI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
 
BS 23 juli 2015
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
25 JUNI 2015. - Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het hoger onderwijs

BS 24 juli 2015
GRONDWETTELIJK HOF
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
 
BS 4 augustus 2015
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 89/2015 van 11 juni 2015
 
BS 4 augustus 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
7 MEI 2010. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Istanboel op 31 oktober 2008

Addendum
BS 15 juni 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd

2. Europees Publicatieblad

Pb. L 1 juli 2015, afl. 170, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2015/1030 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 10
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2015/1031 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 12
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 19
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2015/1032 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 21
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 28
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2015/1033 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 30
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 37
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2015/1034 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 39
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 46
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2015/1035 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 48
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 55
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2015/1036 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Onafhankelijke Staat Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 57
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Onafhankelijke Staat Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 64
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit (EU) 2015/1037 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 3 juli 2015, afl. 173, 66
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Trinidad en Tobago inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. C 14 juli 2015, afl. 229, 5
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, lid 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 20 juli 2015, afl. 236, 9
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-543/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 juni 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens [Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 27 — Bijlage VI, rubriek R, punt 1, onder a) en b) — Begrip „pensioenen of renten, verschuldigd krachtens de wettelijke regelingen van twee of meer lidstaten” — Verstrekkingen — Toekenning met terugwerkende kracht van een pensioen krachtens de wettelijke regeling van de woonlidstaat — Recht op zorgverstrekkingen afhankelijk van de voorwaarde dat een verplichte zorgverzekering wordt afgesloten — Verklaring van niet-verzekering krachtens de wettelijke regeling inzake de verplichte zorgverzekering van de woonlidstaat — Daaropvolgend ontbreken van de verplichting tot betaling van bijdragen in die lidstaat — Intrekking met terugwerkende kracht van die verklaring — Onmogelijkheid om met terugwerkende kracht een verplichte zorgverzekering af te sluiten — Onderbreking van de dekking door een dergelijke verzekering van het risico van ziekte — Nuttig effect van verordening nr. 1408/71]

Pb. C 20 juli 2015, afl. 236, 10
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-579/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 juni 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — P, S/Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen (Prejudiciële verwijzing — Status van langdurig ingezeten derdelanders — Richtlijn 2003/109/EG — Artikelen 5, lid 2, en 11, lid 1 — Nationale wettelijke regeling die aan derdelanders die de status van langdurig ingezetene hebben verworven, op straffe van een geldboete een inburgeringplicht oplegt, waarvoor een examen moet worden behaald)

Pb. C 20 juli 2015, afl. 237, 1
INFORMATIE AFKOMSTIG UIT DE LIDSTATEN
Lijst van aangewezen autoriteiten die in overeenstemming met artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) nr. 603/2013 toegang hebben tot de in het centrale systeem van Eurodac opgeslagen gegevens met het oog op de toepassing van artikel 1, lid 1, van genoemde verordening

Pb. C 17 augustus 2015, afl. 270, 3
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-554/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 juni 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — Z. Zh./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/I. O. (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Richtlijn 2008/115/EG — Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders — Artikel 7, lid 4 — Begrip „gevaar voor de openbare orde” — Voorwaarden waaronder de lidstaten kunnen afzien van het toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek of een termijn kunnen toekennen die korter is dan zeven dagen)