1. Belgisch Staatsblad

BS 8 oktober 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
22 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 april 2015 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven

BS 13 oktober 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
23 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de Programmawet van 24 december 2002, wat de uitzonderlijke en tijdelijke toekenning van toelagen voor de uitoefening van de voogdij betreft
 
BS 14 oktober 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
3 FEBRUARI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Bosnië en Herzegovina inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 28 oktober 2010
 
BS 15 oktober 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
8 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 
BS 22 oktober 2015
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 131/2015 van 1 oktober 2015
 
BS 22 oktober 2015
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Besluit 2015/1298 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing en voorlopige erkenning van twee onthaalkantoren voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar aanleiding van de oproep tot kandidaten die op 27 mei 2015 in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt
 
BS 22 oktober 2015
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Besluit 2015/1354 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanwijzing van de leden van de beroepskamer zoals bepaald in besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 
BS 23 oktober 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
3 SEPTEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 
BS 27 oktober 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming. - Erratum

BS 4 november 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
12 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 
BS 4 november 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
12 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aansluitingsattest beoogd in artikel 50 § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 
BS 4 november 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
23 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit inzake de delegatie van de bevoegdheden van de dienst Voogdij
 
BS 4 november 2015
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van het resterende bedrag van de dotatie van 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

 

2. Europees Publicatieblad

Pb. L 9 oktober 2015, afl. 264, 13
BESLUITEN
Besluit (EU) 2015/1817 van de Raad van 6 oktober 2015 inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de 66e zitting van het Uitvoerend Comité van het programma van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen
 
Pb. C 16 oktober 2015, afl. 341, 19
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, lid 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
 
Pb. L 17 oktober 2015, afl. 273, 9
BESLUITEN
Besluit (EU) 2015/1860 van de Raad van 13 oktober 2015 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het gemengd comité opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de versoepeling van de afgifte van visa ten aanzien van het zijn reglement van orde van dat comité
 
Pb. C 26 oktober 2015, afl. 354, 8
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-309/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 2 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italië) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Prejudiciële verwijzing — Status van langdurig ingezeten derdelanders — Richtlijn 2003/109/EG — Nationale regeling — Afgifte en verlenging van een verblijfsvergunning — Voorwaarde — Verplichte financiële bijdrage — Bedrag dat 8 keer hoger is dan het bedrag voor de afgifte van een nationale identiteitskaart — Schending van de beginselen van richtlijn 2003/109/EG)
 
Pb. L 27 oktober 2015, afl. 281, 13
BESLUITEN
Besluit (GBVB) 2015/1926 van de Raad van 26 oktober 2015 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2015/778 inzake een militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED)
 
Pb. L 30 oktober 2015, afl. 284, 146
BESLUITEN
Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1956 van de Raad van 26 oktober 2015 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Besluit 2008/633/JBZ over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten
 
Pb. C 3 november 2015, afl. 363, 8
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-44/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2015 — Koninkrijk Spanje/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie [Beroep tot nietigverklaring — Verordening (EU) nr. 1052/2013 — Overschrijden van de buitengrenzen — Eurosur — Ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis — Deelname — Samenwerking met Ierland en het Verenigd Koninkrijk — Geldigheid]
 
Pb. C 3 november 2015, afl. 363, 9
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-72/14 en C-197/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 september 2015 [verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederland) en de Hoge Raad der Nederlanden] — X/Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14) en T. A. van Dijk/Staatssecretaris van Financiën (C-197/14) (Prejudiciële verwijzing — Migrerende werknemers — Sociale zekerheid — Toepasselijke wetgeving — Rijnvarenden — E101-verklaring — Bewijskracht — Voorlegging aan het Hof — Verplichting tot verwijzing)