1. Belgisch Staatsblad
  2. Europees Publicatieblad

 

1. Belgisch Staatsblad

BS 5 september 2013
FOD BINNENLANDSE ZAKEN
Projectoproep in het kader van het Europees Terugkeerfonds Jaarprogramma 2013 1. INTRODUCTIE Het Europees Terugkeerfonds is, naast het Europees Vluchtelingenfonds

BS 6 september 2013
FOD BINNENLANDSE ZAKEN
30 AUGUSTUS 2013. - Omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 20 juli 2001 betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Afvoering van de registers. - Inschrijving

PFOD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
23 AUGUSTUS 2013. - Omzendbrief. - Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (welvaartsaanpassing) - 1 september 2013

BS 11 september 2013
PFOD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
30 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon

BS 17 september 2013
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 106/2013 van 18 juli 2013

Uittreksel uit arrest nr. 107/2013 van 18 juli 2013

BS 19 september 2013
PFOD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID
2 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

9 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de « Vrijwillige begeleide terugkeer », bl. 66640.

BS 20 september 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
11 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van sommige leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra

BS 23 september 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
2 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen (1)

17 SEPTEMBER 2013. - Omzendbrief betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf, bl. 67179.

6 SEPTEMBER 2013. - Omzendbrief inzake de wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen

 

2. Europees publicatieblad

Pb. C 5 september 2013
INFORMATIE VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van nationale diensten die met grenstoezicht zijn belast bedoeld in artikel 15, punt 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 7 september 2013
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-523/11 en C-585/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 juli 2013 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe — Duitsland) — Laurence Prinz/Land Hannover (C-523/11) en Philipp Seeberger/Studentenwerk Heidelberg (C-585/11) (Burgerschap van Unie — Artikelen 20 VWEU en 21 VWEU — Recht van vrij verkeer en verblijf — Studiefinanciering toegekend aan onderdaan van lidstaat voor opleiding in andere lidstaat — Verplichting om vóór aanvang van opleiding minstens drie jaar in lidstaat van herkomst te hebben verbleven)

Pb. C 18 september 2013
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 20 september 2013
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Kennisgevingen overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) — De mogelijkheid voor de lidstaten om personen wettelijk te verplichten in het bezit te zijn van bepaalde titels of documenten en deze bij zich te dragen overeenkomstig artikel 21, onder c)