1. Belgisch Staatsblad

BS 7 mei 2014
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013
 
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
26 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2013 houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43
 
26 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2013 houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02

BS 12 mei 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
26 DECEMBER 2013. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-Staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overname-overeenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011
 
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
9 MAART 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
 
BS 13 mei 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 februari 2014

BS 14 mei 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

BS 15 mei 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst
 
GRONDWETTELIJK HOF
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 bij arrest nr. 120.742 van 17 maart 2014 in zake Edna Nyamoita Onsongo tegen de Belgische Staat
 
BS 16 mei 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
8 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 
BS 19 mei 2014
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief
 
BS 21 mei 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
10 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State

BS 22 mei 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
28 FEBRUARI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010 (1) (2)

BS 23 mei 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 62/2014 van 3 april 2014
 
Aanvullingen mailing nr. 6/2014
 
BS 2 april 2014
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, opgemaakt in Den Haag op 19 oktober 1996
 
BS 17 april 2014
VLAAMSE OVERHEID
14 MAART 2014. - Decreet houdende instemming met de (herziene) Europese overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, opgemaakt in Straatsburg op 27 november 2008 en ondertekend op 1 december 2008 (1)

 

2. Europees Publicatieblad

Pb. C 7 mei 2014, afl. 134, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit 2014/252/EU van de Raad van 14 april 2014 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven
 
Pb. C 7 mei 2014, afl. 134, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Pb. L 23 mei 2014, afl. 155, 22
COMMISSIE 
Besluit 2014/298/EU van de Commissie van 22 mei 2014 inzake de bevestiging van de toepassing op Ierland van de respectievelijke overnameovereenkomsten tussen de Unie en de Speciale Administratieve Regio Macao van de Volksrepubliek China, de Republiek Albanië, de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka, de Russische Federatie, de Republiek Montenegro, de Republiek Servië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, de Islamitische Republiek Pakistan en Georgië
 
Pb. C 23 mei 2014, afl. C 155, 2
REKENKAMER
Speciaal verslag nr. 3/2014 „Lessen uit de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) door de Europese Commissie”
 
Rechtzetting en aanvullingen mailing nr. 6-2014
 
Pb. L 9 april 2014, afl. 106, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Kennisgeving van de inwerkingtreding, tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland, van de regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de deelname van deze staten aan de werkzaamheden van de comités die de Europese Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden op het gebied van de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis
 
Pb. L 9 april 2014, afl. 106, 2
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit 2014/194/EU van de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Republiek IJsland aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
 
Pb. L 12 april 2014, afl. 109, 1 
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit 2014/204/EU van de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Regeling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Koninkrijk Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Pb. C 5 mei 2014, afl. 135, 6
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-456/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — O/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B (Richtlijn 2004/38/EG  — Artikel 21, lid 1, VWEU  — Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten  — Begunstigden  — Verblijfsrecht van derdelander die familielid is van burger van de Unie, in lidstaat van nationaliteit van die burger  — Terugkeer van burger van de Unie naar die lidstaat na verblijven van korte duur in andere lidstaat)