1. Belgisch Staatsblad

BS 21 januari 2014

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende het Consulair Wetboek, bl. 4987.

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
20 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43
 
20 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02

BS 20 januari 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
15 JANUARI 2014. - Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

BS 17 januari 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
5 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, bl. 3706.

BS 16 januari 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
13 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State en het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State, met het oog op de invoering van de elektronische rechtspleging
 
BS 9 januari 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de forfaitaire vergoeding bedoeld in artikel 13, tweede lid van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, en van de betaling van de terugkeerkosten van de illegaal tewerkgestelde vreemdeling, bl. 862. 

BS 13 december 2013 (addendum mailing wetgeving nr. 1-2014)
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
27 NOVEMBER 2013. - Wet tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring, bl. 98557.

2. Europees Publicatieblad

Pb. C 11 januari 2014, afl. 9, 2
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-4/11: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 november 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hessische Verwaltungsgerichtshof — Duitsland) — Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid (Asiel — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 4 — Verordening (EG) nr. 343/2003 — Artikel 3, leden 1 en 2 — Bepaling van lidstaat die verantwoordelijk is voor behandeling van asielverzoek dat door onderdaan van derde land bij een van de lidstaten is ingediend — Artikelen 6 tot en met 12 — Criteria voor bepaling van verantwoordelijke lidstaat — Artikel 13 — Restclausule)

Pb. C 11 januari 2014, afl. 9, 8
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-199/12 tot en met C-201/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 7 november 2013 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/X (C-199/12), Y (C-200/12), Z/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12) (Richtlijn 2004/83/EG — Minimumnormen voor toekenning vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus — Artikel 10, lid 1, sub d — Behoren tot specifieke sociale groep — Seksuele gerichtheid — Grond van vervolging — Artikel 9, lid 1 — Begrip „daden van vervolging” — Gegronde vrees voor vervolging wegens behoren tot specifieke sociale groep — Daden voldoende ernstig om deze vrees te rechtvaardigen — Regelgeving die homoseksuele handelingen strafbaar stelt — Artikel 4 — Beoordeling op individuele basis van feiten en omstandigheden)

Pb. C 11 januari 2014, afl. 9, 9
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-225/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 november 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — C. Demir/Staatssecretaris van Justitie (Prejudiciële verwijzing — Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Artikel 13 van besluit nr. 1/80 van de Associatieraad — Standstillclausules — Begrip „legaal verblijf”)