1. Belgisch Staatsblad

 BS 31 maart 2014
FEDERALE WETGEVENDE KAMERS
Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, bl. 27903.

BS 27 maart 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 179/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5595 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 3°, tweede streepje

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Vacante betrekkingen van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Vacante betrekkingen van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

BS 26 maart 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 167/2013 van 19 december 2013

BS 24 maart 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister en die in het huwelijk willen treden, bl. 23033.

GRONDWETTELIJK HOF
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, bl. 23139.

BS 21 maart 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 1/2014 van 16 januari 2014, bl. 22747

BS 17 maart 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk

BS 14 maart 2014
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
1 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

1 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


2. Europees Publicatieblad 

Pb. C 31 maart 2014, afl. 93, 6.
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-285/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 30 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Aboubacar Diakite/Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (Richtlijn 2004/83/EG — Minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt — Persoon die voor subsidiaire-beschermingsstatus in aanmerking komt — Artikel 15, sub c — Ernstige en individuele bedreiging van leven of persoon van burger als gevolg van willekeurig geweld in kader van gewapend conflict — Begrip „binnenlands gewapend conflict” — Autonome uitlegging ten opzichte van internationaal humanitair recht — Beoordelingscriteria)

Pb. L 28 maart 2014, afl. 94, 375.
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider

Pb. C 22 maart 2014, afl. 85, 10.
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-378/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Verenigd Koninkrijk) — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 16, leden 2 en 3 — Duurzaam verblijfsrecht van derdelanders die familielid zijn van burger van de Unie — Inaanmerkingneming van door deze derdelanders in gevangenis doorgebrachte perioden)

Pb. C 22 maart 2014, afl. 85, 11.
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-400/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Verenigd Koninkrijk) — Secretary of State for the Home Department/M. G. (Verzoek om prejudiciële beslissing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 28, lid 3, sub a — Bescherming tegen verwijdering — Berekeningsmethode voor periode van tien jaar — Inaanmerkingneming van tijd in gevangenis)

Pb. C 22 maart 2014, afl. 85, 12.
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-423/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammarrätt i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Zweden) — Flora May Reyes/Migrationsverket (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten voor burgers van Unie en hun familieleden — Verblijfsrecht in lidstaat van derdelander die rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn is van persoon met verblijfsrecht in die lidstaat — Begrip persoon „ten laste”)

Pb. L 15 maart 2014, afl. 77, 85.
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
Verordening (EU) nr. 235/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor democratie en mensenrechten in de wereld