1. Belgische Staatsblad

BS 21 november 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
18 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2012 tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma `Solidariteit en beheer van de migratiestromen'. Jaarprogramma 2011 en 2012, bl. 86513.

BS 11 november 2013
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 124/2013 van 26 september 2013

Uittreksel uit arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013

Uittreksel uit arrest nr. 122/2013 van 26 september 2013

Uittreksel uit arrest nr. 123/2013 van 26 september 2013
 
BS 27 november 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
11 NOVEMBER 2013. - Wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek (1)
 
BS 4 december 2013
RAAD VAN STATE
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 
BS 6 december 2013
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
22 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013
 
26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2013 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen
 
BS 12 december 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken Oproep voor geneesheren-deskundigen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten

BS 13 december 2013
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013
 
BS 16 december 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
8 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

2. Europees Publicatieblad

Pb. C 23 november, afl. 344, 5
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-221/11: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 september 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Duitsland) — Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland (Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Aanvullend protocol — Artikel 41, lid 1 — Standstillclausule — Visumplicht voor toegang tot lidstaat — Vrij verrichten van diensten — Recht van Turks staatsburger om zich naar lidstaat te begeven om er familielid te bezoeken en om er potentieel diensten te ontvangen)
 
Zaak C-140/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 september 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey (Vrij verkeer van personen — Burgerschap van Unie — Richtlijn 2004/38/EG — Verblijfsrecht van meer dan drie maanden — Artikel 7, lid 1, sub b — Persoon die niet langer status van werknemer heeft — Rechthebbende op ouderdomspensioen — Voorwaarde over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om niet ten laste te komen van „socialebijstandsstelsel” van gastlidstaat — Aanvraag van bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkering — Compenserende toeslag ter aanvulling van ouderdomspensioen — Verordening (EG) nr. 883/2004 — Artikelen 3, lid 3, en 70 — Bevoegdheid van lidstaat van woonplaats — Voorwaarden voor toekenning — Recht om legaal op nationaal grondgebied te verblijven — Verenigbaarheid met Unierecht)
 
Zaak C-297/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 september 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Laufen — Duitsland) — strafzaken tegen Gjoko Filev, Adnan Osmani (Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op grondgebied verblijven — Richtlijn 2008/115/EG — Artikel 11, lid 2 — Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met inreisverbod — Duur van inreisverbod in beginsel beperkt tot vijf jaar — Nationale regeling volgens welke inreisverbod voor onbepaalde tijd geldt indien geen verzoek om beperking wordt ingediend — Artikel 2, lid 2, sub b — Onderdanen van derde landen die verplicht zijn tot terugkeer als strafrechtelijke sanctie of als gevolg van strafrechtelijke sanctie — Niet-toepassing van richtlijn) 

Pb. L. 13 december 2013, afl. 334, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven
 
Informatie betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de versoepeling van de afgifte van visa
 
Zaak C-220/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 oktober 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Hannover — Duitsland) — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover (Burgerschap van Unie — Artikelen 20 VWEU en 21 VWEU — Recht om vrij in lidstaten te reizen en te verblijven — Onderdaan van lidstaat — In andere lidstaat gevolgde opleiding — Studiefinanciering — Voorwaarde van vast verblijf — Opleidingsinstelling die in land van vaste woonplaats van aanvrager of in buurland is gelegen — Beperkte uitzondering — Bijzondere omstandigheden van aanvrager)
 
Zaak C-275/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 oktober 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Hannover — Duitsland) — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln (Burgerschap van de Unie — Artikelen 20 VWEU en 21 VWEU — Recht om vrij in lidstaten te reizen en te verblijven — Staatsburger van lidstaat — In andere lidstaat gevolgde opleiding — Studiefinanciering — Voorwaarden — Opleiding die minstens twee jaar duurt — Behalen van diploma dat toegang geeft tot beroep)