1. Belgisch Staatsblad

BS 17 juni 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
3 FEBRUARI 2014. - Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Filipijnen inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel
 
BS 18 juni 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
22 MEI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft
 
BS 19 juni 2014
VLAAMSE OVERHEID
28 MAART 2014. - Decreet houdende een subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners
 
BS 20 juni 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
11 JUNI 2014. - Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten
 
BS 23 juni 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro
 
BS 27 juni 2014
VLAAMSE OVERHEID
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme als orgaan overeenkomstig artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
27 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". - Jaarprogramma 2013
 
BS 30 juni 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
3 FEBRUARI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Filipijnen inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 23 december 2009. Erratum
 
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 82/2014 van 22 mei 2014

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". Jaarprogramma 2011. Rechtzetting
 
BS 4 juli 2014
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
14 MAART 2014. - Omzendbrief betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en in het kader van de maatschappelijke dienstverlening door de O.C.M.W.'s die overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 april 1965 door de Staat terugbetaald wordt
 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
13 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven
 
17 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten te legaliseren
 
BS 7 juli 2014
FOD BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
3 FEBRUARI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 juli 2010
 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
5 MEI 2014. - Wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder
 
BS 10 juli 2014
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
12 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven
 
BS 11 juli 2014
VLAAMSE OVERHEID
21 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid
 
BS 18 juli 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS
29 JULI 2014 - Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel
 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel
 
BS 22 juli 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
27 MEI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Benelux-Staten en de regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke, officiële en/of dienstpaspoorten, gedaan te Pretoria op 22 februari 2013
 
BS 23 juli 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
22 MEI 2014. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder
 
BS 24 juli 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 95/2014 van 30 juni 2014
 
BS 25  juli 2014
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
15 MEI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang

BS 31 juli 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

2. Europees Publicatieblad

Pb. C 28 juni 2014, afl. 200, 59.
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
 
Pb. C 30 juni 2014, afl. 202, 6.
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-604/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 8 mei 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court — Ierland) — H.N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Richtlijn 2004/83/EG — Minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt — Richtlijn 2005/85/EG — Minimumnormen voor procedures in lidstaten voor toekenning of intrekking van vluchtelingenstatus — Nationale procedureregel die behandeling van verzoek om subsidiaire bescherming afhankelijk stelt van voorafgaande afwijzing van verzoek tot toekenning van vluchtelingenstatus — Toelaatbaarheid — Procedurele autonomie van lidstaten — Doeltreffendheidsbeginsel — Recht op behoorlijk bestuur — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 41 — Onpartijdigheid en snelheid van procedure)
 
Pb. C 14 juli 2014, afl. 223, 10.
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-239/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Arbeidsrechtbank Luik (België) op 14 mei 2014 — Abdoulaye Amadou Tall/Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW van Hoei)
 
Pb. C 16 juli 2014, afl. 244, 31.
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
 
Pb. C 26 juli 2014, afl. 244, 22.
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN          
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, lid 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)