1. Belgisch Staatsblad

BS 20 december 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
13 DECEMBER 2013. - Omzendbrief betreffende de toepassing van de artikelen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, die door het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 geïnterpreteerd werden
 
BS 24 december 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen
 
BS 27 december 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE
19 DECEMBER 2013. - Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 (1)
 
BS 31 december 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
26 DECEMBER 2013. - Programmawet (II) (1)

2. Europees Publicatieblad