1. Belgische Staatsblad

BS 31 januari 2014

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
16 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming (1)
 
BS 30 januari 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
14 MAART 1968. - Wet tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953. - Duitse vertaling
 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
26 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

BS 27 januari 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
 7 JANUARI 2014. - Wet die naturalisaties verleent, bl. 6733.
 
7 JANUARI 2014. - Wet die naturalisaties verleent, bl. 6777.
 
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
21 DECEMBER 2013. - Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving, bl. 6728.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de formule voor de indexering van het bedrag van het minimumloon voor de toekenning van een tijdelijke tewerkstellingsvergunning, verleend in het kader van de Europese blauwe kaart op grond van artikel 15/1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (1)

BS 23 januari 2014
RAAD VAN STATE
Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

BS 22 januari 2014
JOBPUNT VLAANDEREN
Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een adjunct van de directie leidinggevend project brugfiguren bij Stad Gent, bl. 5492