1. Belgisch Staatsblad

2. Europees Publicatieblad

 

1. Belgisch Staatsblad

BS 24 september 2013
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 84/2013 van 13 juni 2013

BS 25 september 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
23 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bl. 67846

BS 26 september 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
30 JULI 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (1) 

BS 27 september 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken Oproep voor geneesheren-deskundigen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
30 JULI 2013. - Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (1)

BS 11 oktober 2013
PFOD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

FOD BINNENLANDSE ZAKEN
17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum

BS 28 oktober 2013
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
18 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit houdende ontslag van een ondervoorzitter en benoeming van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen

BS 12 november 2013
WAALSE OVERHEIDSDIENST
24 OKTOBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère » (Waalse Commissie voor de integratie van <vreemdelingen> of van personen van buitenlandse herkomst), ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden

 

2. Europees Publicatieblad

Pb. C 24 september 2013, afl. 275
I
NFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C 29 oktober 2013, afl. 282
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit van de Raad van 7 oktober 2013 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie

Besluit van de Raad van 7 oktober 2013 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven


Pb. C. 29 oktober 2013, afl. 314
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C. 31 oktober 2013, afl. 289 
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
Besluit van de Raad van 22 oktober 2013 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

Besluit van de Raad van 22 oktober 2013 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Pb. L. 6 november 2013, afl. 295
EUROPEES PARLEMENT EN RAAD
Verordening (EU) nr. 1051/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden

Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)

Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de Raad van 7 oktober 2013 betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis en houdende intrekking van het Besluit van 16 september 1998 tot oprichting van de Permanente Schengenbeoordelings- en toepassingscommissie

Pb. C. 9 november 2013, afl. 324
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Pb. C. 9 november 2013, afl. 325
Zaak C-383/13 PPU: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 september 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen — Immigratiebeleid — Illegale immigratie en illegaal verblijf — Repatriëring van illegaal verblijvende personen — Richtlijn 2008/115/EG — Terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen — Verwijderingsprocedure — Bewaringsmaatregel — Verlenging van bewaring — Artikel 15, leden 2 en 6 — Rechten van verdediging — Recht om te worden gehoord — Schending — Gevolgen)