1. Belgisch Staatsblad 

BS 9 april 2015
VLAAMSE OVERHEID
20 MAART 2015. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen
 
BS 13 april 2015
VLAAMSE OVERHEID
6 MAART 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van beroepskaarten en de samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen
 
BS 17 april 2015
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID
29 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 2
 
BS 17 april 2015
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID
3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2015 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer"
 
BS 24 april 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
20 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 
BS 28 april 2015
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 26/2015 van 5 maart 2015
 
BS 30 april 2015
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID
10 APRIL 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

 

2. Europees Publicatieblad 

Pb. C 30 maart 2015, afl. 107, 5
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-401/13 en C-432/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 januari 2015 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj — Roemenië) — Vasiliki Balazs/Casa Judeţeană de Pensii Cluj (C-401/13), Casa Judeţeană de Pensii Cluj/Attila Balazs (C-432/13) [Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 7, lid 2, onder c) — Toepasselijkheid van overeenkomsten inzake sociale zekerheid tussen lidstaten — Gerepatrieerde vluchteling die afkomstig is uit een lidstaat — Tijdvakken van arbeid die zijn vervuld op het grondgebied van een andere lidstaat — Aanvraag voor toekenning van een ouderdomspensioen — Weigering]
 
Pb. C 27 april 2015, afl. 138, 6
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-359/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 februari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van personen — Artikelen 20 VWEU en 21 VWEU — Onderdaan van een lidstaat — Woonplaats in een andere lidstaat — Studie in een land of gebied overzee — Handhaving van de toekenning van studiefinanciering — Woonplaatsvereiste van „3 uit 6 jaar” — Beperking — Rechtvaardiging)
 
Pb. C 27 april 2015, afl. 138, 7
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-472/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 februari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgericht München — Duitsland) — Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Asiel — Richtlijn 2004/83/EG — Artikel 9, lid 2, onder b), c) en e) — Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als vluchteling — Voorwaarden voor de erkenning als vluchteling — Daden van vervolging — Strafrechtelijke sancties tegen een militair uit de Verenigde Staten die heeft geweigerd te dienen in Irak]
 
Pb. C 27 april 2015, afl. 138, 10
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-512/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 februari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — C. G. Sopora/Staatssecretaris van Financiën (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van werknemers — Artikel 45 VWEU — Gelijke behandeling van niet-ingezeten werknemers — Belastingvoordeel, bestaande in de belastingvrijstelling van door de werkgever betaalde vergoedingen — Forfaitair toegekend voordeel — Werknemers, afkomstig uit een andere lidstaat dan die van de werkplek — Voorwaarde dat de betrokkene woonachtig is op een bepaalde afstand van de grens van de lidstaat van tewerkstelling)