1. Belgisch Staatsblad

BS 26 november 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
29 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie
 
BS 3 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
5 MEI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's te New Delhi op 8 augustus 2012
           
BS 8 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
20 NOVEMBER 2014. - Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 7 mei 2007 betreffende de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan
 
BS 10 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
23 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, met het oog op de opname van de informatiegegevens betreffende de afstamming
 
BS 22 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
5 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten
 
BS 22 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
5 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, teneinde de procedure en de modaliteiten voor de verificatie van de opname in het Rijksregister door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de in de akten van burgerlijke stand opgenomen gegevens, te regelen
 
BS 23 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
18 DECEMBER 2014. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde
 
BS 23 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
16 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie
 
BS 23 december 2014
GRONDWETTELIJK HOF
Uittreksel uit arrest nr. 145/2014 van 9 oktober 2014
 
BS 29 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
 
BS 29 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
22 DECEMBER 2014. - Omzendbrief inzake de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde
 
BS 29 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
19 DECEMBER 2014. – Programmawet 
 
BS 29 december 2014
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE
19 DECEMBER 2014. - Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015
 
BS 8 januari 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
19 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 
BS 8 januari 2015
VLAAMSE OVERHEID
BESTUURSZAKEN
3 DECEMBER 2014. - Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm - Oprichting - Goedkeuring
 
BS 12 januari 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
13 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten
 
BS 13 januari 2015
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
Raad van State. - Vernietiging
 
BS 14 januari 2015
VLAAMSE OVERHEID
12 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2012 houdende de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse centrale dienst voor sociaal telefoontolken en sociaal vertalen, vermeld in de artikels 45/1 en 45/3 van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en houdende de vaststelling van de regels voor de betaling van de te presteren tolkprestaties, vermeld in artikel 45/3, vierde lid, en artikel 45/4, § 1, van het voormelde decreet
 
BS 14 januari 2015
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
13 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. - Erratum
 
BS 21 januari 2015
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
24 APRIL 2014. - Besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Addendum

2. Europees Publicatieblad

Pb. C 4 december 2014, afl. 434, 3
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
 
Pb. L 10 december 2014, afl. 353, 5
BESLUIT VAN DE RAAD
Besluit van de Raad van 4 december 2014 betreffende de goedkeuring namens de Europese Unie van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze
 
Pb. C 13 december 2014, afl. 447, 32
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
 
Pb. C 15 december 2014, afl. 448, 19
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken T-307/12 en T-408/13: Arrest van het Gerecht van 5 november 2014 — Mayaleh/Raad (“Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Syrië — Bevriezing van tegoeden — Functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië — Beroep tot nietigverklaring — Mededeling van een handeling houdende beperkende maatregelen — Beroepstermijn — Ontvankelijkheid — Rechten van de verdediging — Eerlijk proces — Motiveringsplicht — Bewijslast — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Evenredigheid — Recht op eigendom — Recht op een privéleven en een gezins- en familieleven — Toepassing van toegangsbeperkingen op een onderdaan van een lidstaat — Vrij verkeer van burgers van de Unie”)
 
Pb. C 22 december 2014, afl. 462, 4
HOF VAN JUSTITIE
Advies 1/13: Advies van het Hof (Grote kamer) van 14 oktober 2014 — Europese Commissie [Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU — Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen — Toetreding van derde landen — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Exclusieve externe bevoegdheid van de Europese Unie — Gevaar van aantasting van de uniforme en coherente toepassing van de regels van het Unierecht en de goede werking van het daarbij ingestelde systeem]
 
Pb. L 23 december 2014, afl. 367, 122
HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN
Besluit nr. 1/2014 van het Gemengd Comité ingesteld krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen van 28 november 2014 tot wijziging van bijlage II bij die overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
 
Pb. C 9 januari 2015, afl. 4, 2
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Informatie betreffende artikel 76 van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
 
Pb. C 12 januari 2015, afl. 7, 7
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-166/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 5 november 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal administratif de Melun — Frankrijk) — Sophie Mukarubega/Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis (Prejudiciële verwijzing — Visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen — Richtlijn 2008/115/EG — Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders — Procedure tot vaststelling van een terugkeerbesluit — Beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging — Recht van illegaal verblijvende derdelanders om te worden gehoord voorafgaand aan de vaststelling van een besluit dat hun belangen kan schaden — Weigering van de overheid om aan dergelijke derdelanders een verblijfsvergunning asiel te verlenen, met oplegging van de verplichting om het grondgebied te verlaten — Recht om voorafgaand aan de vaststelling van het terugkeerbesluit te worden gehoord)
 
Pb. C 15 januari 2015, afl. 12, 69
EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 604/2013 wat betreft de vaststelling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat is ingediend door een niet-begeleide minderjarige zonder gezinsleden, broers of zussen of familieleden die legaal in een lidstaat verblijven (COM(2014) 382 final — 2014/0202 (COD))
 
Pb. C 19 januari 2015, afl. 16, 4
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-333/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 november 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Sozialgericht Leipzig — Duitsland) — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig [Vrij verkeer van personen — Burgerschap van de Unie — Gelijke behandeling — Staatsburger van een lidstaat zonder economische activiteit die op het grondgebied van een andere lidstaat verblijft — Uitsluiting van deze personen van de bijzondere, niet op bijdragebetaling berustende uitkeringen krachtens verordening (EG) nr. 883/2004 — Richtlijn 2004/38/EG — Verblijfsrecht van langer dan drie maanden — Artikelen 7, lid 1, sub b, en 24 — Voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen]
 
Pb. C 21 januari 2015, afl. 19, 54
COMITE VAN DE REGIO’S
Advies van het Comité van de Regio’s — De pogingen om oprechte solidariteit te bevorderen voor een echt Europees migratiebeleid