1. Wat is ‘zijn rechten uitputten’ bij dringende medische hulp? 
 2. Mediprima: nieuwe terugbetalingsregeling start met vreemdeling in precair of onwettig verblijf 
 3. Nieuw vanaf 2014: de ISI+ kaart 
 4. Ook familieleden van Belgen opnieuw tijdelijk uitgesloten van recht op OCMW-steun 
 5. Arrest GwH: welk recht op OCMW-steun tijdens niet-schorsend 9ter-beroep bij RvV? 
 6. Fedasil geeft toelichting bij instructies einde materiële opvang 
 7. Raad van State: 9ter-dossier spontaan actualiseren niet verplicht, wel aangewezen  
 8. RvV: ‘DVZ moet rekening houden met alle medische attesten bij 9ter-beslissing’
 9. DVZ moet een AI afleveren na vernietiging door RvV van een ongegrondheidsbeslissing 9ter
 10. Kankerfonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker
 11. Conclusies rondetafel gevluchte artsen
 12. Vragen & antwoorden uit Kamer en Senaat 

 

1. Wat is ‘zijn rechten uitputten’ bij dringende medische hulp?

OCMW’s weigeren steeds vaker ‘dringende medische hulp’ aan een vreemdeling zonder wettig verblijf, omdat die ‘zijn rechten niet heeft uitgeput’.
Wat is de draagwijdte van het principe ‘uw rechten uitputten’? Waar begint en stopt dat principe? Het Kruispunt Migratie-Integratie schreef er een nota over. Daarin geeft het aan de hand van concrete situaties meer duidelijkheid over deze vragen.

Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw 

2. Mediprima: nieuwe terugbetalingsregeling start met vreemdeling in precair of onwettig verblijf

Als alles volgens plan verloopt, werken alle OCMW’s en ziekenhuizen vanaf oktober 2013 met Mediprima. Dat is een IT-systeem dat OCMW-beslissingen tot tussenkomst in de medische kosten centraliseert.

De zorgverstrekkers kunnen die beslissingen terugvinden in Mediprima. Ze kunnen via dat systeem ook de elektronische facturen overmaken aan de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

 

In een eerste fase wordt Mediprima ingevoerd in de ziekenhuiszorg voor mensen die geen ziekteverzekering (kunnen) hebben. Bijvoorbeeld:

 • mensen zonder wettig verblijf
 • mensen met een ontvankelijke aanvraag medische regularisatie (art. 9ter Vw)
 • asielzoekers in financiële hulp of LOI.

Dit project is gekoppeld aan de hervorming van de terugbetalingsprocedure medische kosten. Daarvoor is de OCMW-wet van 2 april 1965 al aangepast op het vlak van het sociaal onderzoek en de rol van de HZIV (art. 9bis en 9ter OCMW-Wet 2/4/1965).

 

Er komt ook een KB over de elementen van het sociaal onderzoek en over de controle van de medische en farmaceutische kosten. Evenals een verduidelijkende omzendbrief.

 

3. Nieuw vanaf 2014: de ISI+ kaart

Wie geen elektronisch identiteitsbewijs heeft, maar wel een Belgische ziekteverzekering, krijgt vanaf 2014 een ISI+ kaart.

Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw

 

4. Ook familieleden van Belgen opnieuw tijdelijk uitgesloten van recht op OCMW-steun

De POD Maatschappelijke Integratie stelt familieleden van Belgen opnieuw gelijk aan familieleden van Unieburgers, voor de gezinshereniging met een Belg. Dat staat in een recent nieuwsbriefbericht van de POD over de toepassing van artikel 57quinquies van de organieke OCMW-wet.  De regeling treedt in voege vanaf 6 mei 2013

Wat betekent dat?

 • Familieleden van Belgen kunnen tijdens de eerste drie maanden na hun bijlage 19 of 19ter uitgesloten worden van het recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW (OCMW-wet van 8 juli 1976)
 • Ze kunnen aanspraak maken op leefloon vanaf de E of F kaart (RMI-wet van 26 mei 2002).

 

Voorheen konden familieleden van Belgen aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening vanaf de bijlage 19, of vanaf de bijlage 19ter met attest van immatriculatie (zonder uitsluiting in de tijd).
Ze kwamen ze pas in aanmerking voor leefloon vanaf hun inschrijving in het bevolkingsregister (E+ of F+ kaart).

 

Deze verandering van de administratieve praktijk is gebaseerd op een nieuwe interpretatie van de (niet-gewijzigde) wetgeving.

>> Lees het nieuwsbriefbericht van de POD MI 

Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw

5. Arrest GwH: welk recht op OCMW-steun tijdens niet-schorsend 9ter-beroep bij RvV?

De OCMW-wet beperkt het recht op maatschappelijke dienstverlening voor personen die illegaal verblijven tot het recht op 'dringende medische hulp'. Deze beperking geldt in principe ook wanneer de DVZ een medische regularisatie (9ter) weigert en betrokkene een (niet-schorsend) beroep hiertegen indient bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Maar in arrest 43/2013 maakt het Grondwettelijk Hof twee belangrijke uitzonderingen op deze beperking

 

 • Wie lijdt aan een ernstige ziekte moet alle preventieve en curatieve medische zorgen krijgen die noodzakelijk zijn om een reëel risico voor het leven of de fysieke integriteit te weren (punt B.13 van het arrest). De OCMW’s moeten daarover waken. Dringende medische hulp moet in dat geval dus ruim ingevuld moet worden.
 • Wie (om medische redenen) absoluut onmogelijk gevolg kan geven aan een uitwijzingsbeslissing, heeft recht op de volledige maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, zoals ook financiële steun (punt B.11 van het arrest). Het GwH herhaalt hier haar oude vaststaande rechtspraak.

 

>> Bekijk het arrest 43/2013 van het GwH

>> Lees het volledige bericht van Kruispunt M-I

Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw
 

6. Fedasil geeft toelichting bij instructies einde materiële opvang

Fedasil beantwoordt in een ‘FAQ’ van maart 2013 veel gestelde vragen over de instructies van 13 juli 2012 over ‘einde materiële hulp’.
Fedasil voegde er ook een Memento en Oefeningen aan toe over de berekening van het einde van de materiële hulp.
Het pakket moet de opvangstructuren in staat stellen de instructies voor einde materiële hulp op dezelfde manier toe te passen.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

7. Raad van State: 9ter-dossier spontaan actualiseren niet verplicht, wel aangewezen

De DVZ mag een 9ter-regularisatie niet weigeren enkel omdat de aanvrager zijn dossier niet spontaan actualiseerde. Het Raad van State-arrest van 24 januari 2013 (nr. 222.232) bevestigt de vaste rechtspraak van de RvV.

 • De DVZ kan geen spontane actualisering opleggen, zelfs als de termijn tussen de aanvraag en de beslissing erg lang is. Die verplichting is niet voorzien in de wet.
 • De DVZ moet zich wel kunnen informeren over de actuele medische situatie als hij dat wenst. In de praktijk zal de DVZ dan per aangetekende brief recente medische attesten opvragen bij de aanvrager. De betrokkene moet er binnen een redelijke termijn gevolg aan geven. (RvS nr. 208.585)
 • De DVZ kan ook contact opnemen met de arts, of de aanvrager oproepen voor een consultatie.
 • Het arrest van de Raad van State bevat ook een waarschuwing voor de aanvrager die zijn dossier niet spontaan actualiseert. Bij een verslechtering van zijn medische situatie kan de aanvrager de DVZ niet verwijten daarmee geen rekening te houden.

Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw

 

8. RvV: ‘DVZ moet rekening houden met alle medische attesten bij 9ter-beslissing’

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet in medische regularisaties (9ter) rekening houden met alle medische attesten die beschikbaar zijn op het moment van de beslissing. Dat heeft de RvV beslist in haar arrest van 29 maart 2013.

 

De DVZ had een 9ter-aanvraag onontvankelijk verklaard. Voor de beoordeling van de ernst van de ziekte had hij enkel rekening gehouden met het standaard medisch attest, ingediend in het begin van de procedure. De aanvrager had in de loop van de procedure nieuwe medische attesten toegevoegd. Daar wilde de DVZ geen rekening mee houden omdat het standaard medisch attest daar niet naar verwees.

 

De RvV fluit de DVZ nu terug. De DVZ moet ook rekening houden met de nieuwe medische attesten waarnaar het standaard medisch attest niet verwijst en die later toegevoegd worden. Die geven immers een beeld van het huidige karakter van de ziekte en de evolutie ervan. Dat is ook in lijn met de plicht van de aanvrager om ‘alle nuttige en recente inlichtingen’ over zijn ziekte aan de DVZ te bezorgen.

 

>> Bekijk het arrest RvV nr. 100.322 van 29 maart 2013 

 

Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw

 

9. DVZ moet een AI afleveren na vernietiging door RvV van een ongegrondheidsbeslissing 9ter

Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de ongegronde 9ter beslissing van de betrokkene vernietigt, moet de DVZ de betrokkene in het bezit stellen van een Attest van Immatriculatie. Dit gebeurt niet altijd spontaan. De rechter van het Hof van beroep verwijst hiervoor naar het artikel 7, §2 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007

Het Hof van Beroep veroordeelt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) tot het geven van een instructie aan de bevoegde gemeente om een Attest van Immatriculatie (oranje kaart) af te leveren binnen de 7 dagen na de betekening van het huidige arrest op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging.

Ernstig zieke vreemdelingen moeten vaak een heuse procedureslag leveren vooraleer de DVZ zich buigt over de gegrondheid van hun aanvraag tot medische regularisatie.

De betrokkene zat opgesloten in een gesloten centrum en had al verschillende procedures gevoerd om zijn vrijlating te bekomen. Twee beroepen bij de rechtbank van eerste aanleg leidden tot de vrijspraak. Tevergeefs. Het parket tekende beroep aan tegen zijn vrijlating. Pas acht dagen na de vernietiging van de beslissing tot ongegrondheid door de RvV kwam de betrokkene vrij.
De betrokkene werd ei zo na ten onrechte gerepatrieerd. Twee dagen nadat de RvV de beslissing tot ongegrondheid, en het bijhorende bevel om het grondgebied te verlaten, vernietigde, werd hij naar Zaventem gebracht voor repatriëring. De repatriëring ging uiteindelijk niet door. De betrokkene moest uiteindelijk ook een procedure opstarten om een AI te bekomen.

Ook voor de procedurele aspecten is dit arrest van belang.

Bron: Hof van Beroep Luik, arrest nr. 2012/FR/243 van 13 februari 2013 

 

10. Kankerfonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker

Wanneer kan je rekenen op financiële steun van het Kankerfonds?
De Vlaamse Liga tegen Kanker zette de vernieuwde voorwaarden (2013-2014) op zijn website. Het Kankerfonds is er voor patiënten die tussen de mazen van het net van andere instanties vallen, en voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn.

 

Kankerpatiënten die niet de Belgische nationaliteit bezitten, komen ook in aanmerking voor een dossier bij het fonds. Dit zijn de voorwaarden:

  • ze zijn ingeschreven voor (on)bepaalde duur in het wachtregister of in het vreemdelingenregister
  • ze zijn in regel met de verplichte ziekteverzekering (ziekenfonds)
  • ze zijn gedomicilieerd in Vlaanderen of Brussel.

>> Lees de voorwaarden voor financiële steun van het Kankerfonds 2013-2014

 

11. Conclusies rondetafel gevluchte artsen

Het Kruispunt Migratie-Integratie organiseerde op 1 februari 2013 samen met het Minderhedenforum en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een rondetafel over gevluchte artsen. Aanleiding was een analyse die Vluchtelingenwerk maakte van het traject van gevluchte artsen die jarenlang bij hen in begeleiding waren.
Wat is de meerwaarde van gevluchte artsen in de gezondheidssector die steeds diverser wordt?
Op welke manier kunnen buitenlandse artsen sneller en efficiënter ingezet worden?
En hoe kunnen de huidige procedures voor diplomagelijkschakeling verbeterd worden? Vragen als deze bespraken we samen met deskundigen uit de onderwijs- en medische sector.

 

>> Lees de conclusies van de rondetafel over gevluchte artsen 

 

12. Vragen & antwoorden uit Kamer en Senaat