1. POD-MI actualiseert infodocument 'medische bewijsstukken'
 2. Verbintenis tot tenlasteneming: nieuwe bijlage 3bis en nieuwe procedure voor bepaalde vreemdelingen
 3. Erkenningsbeslissing CGVS én bijlage 15 volstaat voor RIZIV als 'bewijs van erkende vluchteling'
 4. Ook ziekteverzekering voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die door Fedasil worden opgevangen
 5. Meer ongegrondheidsbeslissingen 9ter omdat medisch attest niet spontaan wordt geactualiseerd

 

1. POD-MI actualiseert infodocument 'medische bewijsstukken'

Het informatiedocument 'De medische bewijsstukken in het kader van de Wet van 2 april 1965 en het M.B. van 30 januari 1995' geeft meer informatie over welke kosten de OCMW's van de POD MI kunnen verhalen én aan welke voorwaarden moet voldaan zijn.

De update van oktober 2012 geeft op verschillende punten verheldering en voegt ook nieuwe voorwaarden toe.

We lichten enkele opvallende wijzigingen toe:   Om medische redenen naar België gekomen?

 • Wanneer iemand met een visum C naar België is gekomen moet het sociaal onderzoek uitgevoerd worden en de borgstelling nagegaan.
 • Als het sociaal onderzoek echter uitwijst dat de steunaanvrager om louter medische redenen naar België kwam en zonder dat hij in het bezit is van een visum C, dan kunnen de kosten niet ten laste gelegd worden van de POD (p. 11).

Opmerking Kruispunt M-I: De POD MI geeft geen wettelijk kader voor deze uitsluiting, en geeft ook niet aan hoe een verblijf om louter medische redenen kan vastgesteld worden. Daarnaast blijft het onduidelijk of de POD MI steun terugbetaalt wanneer iemand met een visum C voor medische redenen naar België komt en wanneer uit sociaal onderzoek blijkt dat de voorwaarden voor steun vervuld zijn.

Kort verblijf met visum type C

 • Als een persoon afkomstig is van een visumplichtig land, en gemachtigd is voor een verblijf van maximum drie maanden (statuut E), dan moet zijn (persoonlijke of collectieve) reisverzekering de kosten ten laste nemen.
 • Heeft deze persoon geen verzekering, dan wil dit zeggen dat hij zijn rechten niet uitgeput heeft. De POD MI komt niet tussen (p. 14).

Opmerking van Kruispunt M-I: De diplomatieke of consulaire post kan beslissen dat iemand vrijgesteld is van het afsluiten van een privé-ziekteverzekering. Dat schrijft de POD MI zelf nog in het infodocument ‘medische bewijsstukken’ van 2010. Daarnaast zullen zeer veel privé-ziekteverzekeringen niet antwoorden op een vraag tot tussenkomst of weigeren om tussen te komen. In deze gevallen is het onjuist om te stellen dat betrokkene zijn rechten niet heeft uitgeput. Het is niet duidelijk wat de houding van POD-MI dan is.

Verblijf uit een niet-visumplichtig niet-EU land

 • De personen afkomstig uit niet-visumplichtige niet-EU-landen en die hier wettelijk verblijven + diezelfde personen die na verloop van tijd clandestien in het land verblijven moeten een geldige identiteitskaart of paspoort kunnen voorleggen (p. 15). Opmerking van Kruispunt M-I: Deze vereiste van het voorleggen van een geldige identiteitskaart/paspoort stond ook in het vorig infodocument ‘medische bewijsstukken – versie 2010’, enkel voor de groep van de niet-visumplichten die hier wettig verblijven. Maar het is niet duidelijk wat de wettelijke basis hiervan is. Om de letter en de geest van de Wet (en het K.B. ‘dringende medische hulp’) te volgen, volstaat het volgens ons dat de betrokkene zich met alle mogelijke middelen van recht legitimeert. Dit moet volgens ons ruimer zijn dan het voorleggen van een van deze twee geldige bewijzen.

Bron: Infodocument 'medische bewijsstukken' - versie oktober 2012

 

Lees meer:

>> Het Sociaal onderzoek voor de terugbetaling van medische kosten aan vreemdelingen

>> De nota die de VVSG hierover schreef 

 
Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw

 

 

2. Verbintenis tot tenlasteneming: nieuwe bijlage 3bis en nieuwe procedure voor bepaalde vreemdelingen

Het KB van 16/7/12 voert voor de tenlasteneming van een vreemdeling een nieuw model bijlage 3bis in en daarnaast een nieuw te volgen procedure voor de tenlasteneming van sommige vreemdelingen. Bij het sociaal onderzoek (voor het ten laste nemen van medische kosten) moet het OCMW voor visumplichtigen, waarvan het visum minder dan 2 jaar geleden is afgegeven, nagaan of er een tenlasteneming is getekend. Voor personen met een lopende asielprocedure en personen die geen visum hebben gekregen moet deze vraag niet gesteld worden.

Als de vreemdeling zijn visumaanvraag indient bij het consulaat van een andere Schengenlidstaat die in zijn land als vertegenwoordiger van België optreedt, moet de garant bij de ondertekening van de bijlage 3bis melden aan de gemeente dat hij een verbintenis tot tenlasteneming aangaat voor een visumplichtige vreemdeling en aangeven bij welk consulaat de visumaanvraag zal worden ingediend.

 

De gemeente moet de gelegaliseerde originele tenlasteneming en de bewijsstukken vervolgens overmaken aan de DVZ die de financiële draagkracht van de garant beoordeelt. Nadat de DVZ de verbintenis tot tenlasteneming heeft teruggestuurd naar de gemeente nodigt die laatste de garant uit om ze op de gemeente te komen afhalen op de datum vermeld in de bijlage 3bis.

 

De betrokken vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden vanaf die datum om de door DVZ aanvaarde tenlasteneming voor te leggen aan het consulaat dat bevoegd is voor het onderzoek van zijn visumaanvraag.

 

Bovenstaande regeling geldt vanaf 29 september 2012.

 

Bron: Koninklijk besluit van 16 juli 2012 tot wijziging van het Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981

 

Lees meer:

>>Bekijk de nieuwe bijlage 3bis

>>Meer info over de tenlasteneming 

 
Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw

 

 

3. Erkenningsbeslissing CGVS én bijlage 15 volstaat voor RIZIV als 'bewijs van erkende vluchteling'

Erkende vluchtelingen hebben recht op ziekteverzekering voor geneeskundige zorg. Lange tijd heerste verwarring over welk document voor het RIZIV volstaat als ‘bewijs van erkende vluchteling’ zoals vermeld in de RIZIV-omzendbrief van 15 juni 2010. Moet men het attest van erkend vluchteling kunnen voorleggen, of volstaat een erkenningsbeslissing? Het RIZIV heeft nu bevestigd dat de erkenningsbeslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), samen met de bijlage 15 'om zich te laten inschrijven' volstaan om te kunnen aansluiten bij een ziekenfonds als ‘ingeschrevene in het Rijksregister’ conform de Omzendbrief van 15 juni 2010.   Op de bijlage 15 moet minstens het vakje ‘om zich te laten inschrijven (art. 119)’ aangevinkt zijn:

 • Bij de uitgifte van de RIZIV-omzendbrief wordt hiervoor verwezen naar vakje 4 van het oude model bijlage 15.
 • Intussen is deze bijlage 15 gewijzigd en moet het vakje 6 van de actuele bijlage 15 aangevinkt zijn.

De gemeente levert deze bijlage 15 af bij het verstrijken van de beroepstermijn van de erkenningsbeslissing van het CGVS.  Bijlage 15 vakje 6 dekt voorlopig het verblijf in afwachting van de overschrijving van wachtregister naar vreemdelingenregister. Na de overschrijving naar het vreemdelingenregister krijgt de erkende vluchteling nog een bijlage 15 vakje 7 in afwachting van de afgifte van de elektronische B kaart. Die B kaart kan de gemeente pas afleveren wanneer betrokkene het officieel attest van erkende vluchteling van het CGVS heeft gekregen, en dat heeft voorgelegd op de gemeente.   Er moet dus niet meer worden gewacht op het attest van erkenning als vluchteling om over te gaan tot inschrijving in de ziekteverzekering.

 

Bron: e-mail van het RIZIV aan Kruispunt M-I op 10 oktober 2012.  

 

Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw

 

4. Ook ziekteverzekering voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die door Fedasil worden opgevangen

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die door Fedasil of hun opvangpartner worden opgevangen, hebben recht op ziekteverzekering zover ze aan de voorwaarden van de ziekteverzekering voldoen. In de instructie van 30 oktober 2012 zegt Fedasil de tussenkomst van de ziekteverzekering voor deze doelgroep te respecteren.

 • Voor de niet-begeleide-minderjarige vreemdelingen (NBMV) die opgevangen worden in een LOI verwijst de POD-Maatschappelijke Integratie – indien mogelijk - naar de ziekteverzekering vooraleer ze tussenkomt voor remgelden.
 • Voor de NBMV die in een federaal opvangcentrum of collectieve opvangstructuur van het Rode Kruis/Croix-Rouge of andere partner zitten, werden de medische kosten sowieso opgenomen door het Agentschap (voor zover er een requisitorium is).

In de instructie van 30 oktober 2012 zegt Fedasil dat ze de het recht op interventie van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor NBMV respecteren. Dit om bovenstaand verschil met de NBMV in een LOI weg te werken.

 

De instructie vermeldt welke NBMV zich kunnen inschrijven bij een ziekenfonds en adviseert de voogden om hun pupil in te schrijven bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering.

Fedasil maakt een onderscheid of de medische zorg door de centrumarts (incl. arts waarmee de opvangstructuur een specifieke samenwerking heeft) wordt gegeven of dat deze zorg buiten het opvangcentrum wordt gegeven.

Bij medische zorg buiten het opvangcentrum zal Fedasil:

 • Voor wie een requisitorium heeft wel tussenkomen in het remgeld (en de kosten die niet gedekt worden door de ziekteverzekering, maar wel voorzien zijn in de opvangwet?).
 • Voor wie geen requisitorium heeft niet tussenkomen. De patiënt staat dan zelf in voor zijn kosten.
  • Fedasil adviseert dat de NBMV zoveel als mogelijk zich wendt tot medische diensten die volgens het derdebetalerssyteem werken.

Lees meer:

>> Instructie Fedasil 30/10/2012 ziekteverzekering voor NBMV

>>Ziekteverzekering voor niet- begeleide minderjarige vreemdelingen 

 

Bericht van het Kruispunt Migratie-Integratie vzw

 

5. Meer ongegrondheidsbeslissingen 9ter omdat medisch attest niet spontaan wordt geactualiseerd

Er is een stijgend aantal ongegrondheidsbeslissingen 9ter omdat het medisch attest niet spontaan werd geactualiseerd na een periode van meer dan 6 maand.   Nochtans staat nergens in de Verblijfswet dat deze actualisatie moet gebeuren als het dossier actueel en volledig was ingediend. De RvV vernietigde daarom een aantal beslissingen van DVZ: RvV 81.709, 24 mei 2012,RvV. 82.178, 31 mei 2012RvV 82.803, 11 juni 2012

Er zijn echter specifieke situaties waarbij het inzenden van een nieuw medisch attest wel nodig is:

>>Lees wanneer men het medisch attest van de 9ter aanvraag moet actualiseren

 

Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie vzw