29 maart 2016

Op 14 oktober 2015 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een ongegrondheidsbeslissing van een aanvraag machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter Verblijfswet (Vw). De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had de aanvraag ongegrond verklaard omwille van redenen van openbare orde, zonder te motiveren dat de aanvrager zou vallen onder de door Vw voorziene specifieke uitsluitingsgronden.

In de vernietigde ongegrondheidsbeslissing motiveerde de DVZ de weigering om redenen van openbare orde. De aanvrager was in het verleden veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes maanden en één jaar wegens  herhaaldelijke winkeldiefstallen, brandstichting en gebruik van andere identiteiten in België. Hierdoor besloot de DVZ tot ongegrondheid van de aanvraag, ondanks het advies van haar ambtenaar-geneesheer dat stelde dat het gaat om een ziekte zoals voorzien in artikel 9ter Vw, die een risico vormt voor het leven of de fysieke integriteit van de betrokkene omwille van de ernst van de aandoening.

De DVZ verwees in zijn motivatie niet naar de specifiek voorziene uitsluitingsgronden van artikel 55/4 Vw, maar naar de openbare orde in het algemeen. De wetgever verwijst in artikel 9ter, §3 Vw specifiek naar de uitsluitingsgronden van artikel 55/4 Vw (over de subsidiaire beschermingsstatus). De RvV is daardoor van mening dat de wetgever een duidelijk wettelijk kader heeft willen creëren om “een vreemdeling enkel uit te sluiten van de toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in welbepaalde gevallen, wanneer er onder meer ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd […].” De discretionaire bevoegdheid van de DVZ in het kader van de behandeling van een aanvraag 9ter Vw, moet volgens de RvV worden aangewend binnen het wettelijk voorziene kader. De DVZ moest dus volgens de RvV het gerechtelijk verleden van de betrokkene en het gebruik van andere identiteiten toetsen aan de uitsluitingsgronden van artikel 55/4 Vw. Bij gebrek hieraan vernietigt de RvV de beslissing.

Gewijzigde uitsluitingsgronden van kracht

Belangrijk is wel voor ogen te houden dat het artikel 55/4 Vw recent werd aangepast. Door een wetswijziging van 10 augustus 2015 die op 3 september 2015 in werking trad, werden de uitsluitingsgronden uitgebreid.

Naast de vroegere uitsluitingsgronden gelden sindsdien ook als reden voor uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus (en van artikel 9ter Vw):

  • Als een vreemdeling een gevaar voor de samenleving of voor de nationale veiligheid vormt
  • Als een vreemdeling voor aankomst in België één of meerdere misdrijven heeft gepleegd die kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf als ze in België waren gepleegd, en hij zijn land van herkomst alleen heeft verlaten om te ontsnappen aan straffen die voortvloeien uit deze misdrijven.