4 september 2015

Op 27 augustus 2015 is de Wet van 17 augustus 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid in werking getreden. Artikel 6 van die wet wijzigt artikel 32, 22° van de ZIV-wet.

Op basis van die bepaling kunnen nu niet alleen de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) met een voogd aansluiten als gerechtigde bij een ziekenfonds, maar ook de niet-begeleide Europese minderjarigen (NBEM) met een voogd. 

Sinds 1 december 2014 kregen NBEM onder de voorwaarden van artikel 5/1 van de Voogdijwet recht op een voogd. NBMV hadden dat recht al langer op basis van artikel 5 van de Voogdijwet.