10 oktober 2017

Terugkeren naar het land van herkomst tijdens de schoolvakantie om een studentenvisum aan te vragen zonder lopende studies te onderbreken is niet realistisch. Dat stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in een arrest van 7 april 2017 in het licht van de termijnen die Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op zijn website vermeldt. 

Feiten 

Na een onontvankelijk verklaarde 9bis-aanvraag diende de Marokkaanse verzoeker vanuit onwettig verblijf in België een nieuwe 9bis-aanvraag in tot een machtiging tot verblijf als student op basis van artikel 58 en 9 van de Verblijfswet (Vw). Hij wierp als buitengewone omstandigheid onder meer op dat het niet opportuun zou zijn om de opleiding die hij volgde te onderbreken om een studentenvisum aan te vragen in het land van herkomst. DVZ verklaarde de nieuwe 9bis-aanvraag opnieuw onontvankelijk en motiveerde dat het niet de bedoeling is de betrokkene te forceren zijn studies te onderbreken, maar dat hij tijdens de schoolvakantie naar Marokko kon afreizen om een visum type D aan te vragen. 

RvV: Lange behandelingstermijnen voor studentenvisum volgens website DVZ

In zijn arrest wijst de RvV er in de eerste plaats op dat de bestreden beslissing niet motiveert over het feit dat verzoeker een broer heeft in België die hem ten laste wil nemen. Verzoeker haalde dit wel degelijk aan als buitengewone omstandigheid. Dit is een schending van artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

Daarnaast bepaalt artikel 3 van de bovenstaande wet dat de motivering van bestuurshandelingen afdoende moet zijn. De RvV stelt een schending van deze bepaling vast met betrekking tot de lopende studies van verzoeker. 

De website van DVZ stelt dat: 

  • de wachttermijn voor een beslissing met betrekking tot een studentenvisum over het algemeen 3 tot 6 weken duurt na ontvangst van het dossier, exclusief de termijn voor het doorsturen van de aanvraag en de betekening van de beslissing door het consulaat; 
  • er rekening moet worden gehouden met een wachttermijn van 2 tot 4 weken voor het doorsturen van het dossier via diplomatieke post; 
  • de termijn kan oplopen in bepaalde perioden van het jaar, waarbij de zomer en eindejaarsfeesten als voorbeeld worden aangehaald. 

Het motief dat verzoeker tijdens de schoolvakantie naar Marokko kan afreizen om een studentenvisum aan te vragen zonder zijn studies te onderbreken is niet draagkrachtig in het licht van deze publiek gecommuniceerde termijnen.