1 juni 2015

Het Koninklijk Besluit van 11 mei 2015 legde opnieuw een lijst van ‘veilige herkomstlanden’ vast, voor de beoordeling van asielaanvragen. Op de nieuwe lijst staan Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië, Montenegro, FYROM, en India. Het Koninklijk Besluit trad in werking op 15 mei 2015 en wordt ten minste eenmaal per jaar herbekeken.

Asielzoekers die afkomstig zijn van deze landen hebben een zwaardere bewijslast. Hun asielaanvraag wordt sneller behandeld (in principe op 15 dagen) en kan door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) "niet in overweging" worden genomen. 

Opmerkelijk is dat Albanië opnieuw op de lijst staat. De Raad van State had Albanië eerder in de arresten van 23 oktober 2014 geschrapt van de lijst veilige landen in de Koninklijke Besluiten van 2012 en 2013. Een beslissing over het Koninklijk Besluit van 2014 werd uitgesteld.

Raad van State: Albanië geen veilig land

Tot voor kort was het dus nog wachten op de beslissing van de Raad van State over het Koninklijk Besluit van 2014. Die beslissing werd genomen door het arrest van 7 mei 2015. De Raad van State volgde dezelfde redenering als in voorgaande arresten. De Raad van State bekeek de erkenningspercentages voor asielzoekers uit Albanië. Ze beschouwt dit als een pertinent criterium om rekening mee te houden bij het bepalen of een land als een veilig herkomstland kan worden beschouwd of niet. Het grote aantal asielzoekers uit Albanië dat een beschermingsstatuut toegekend kreeg (erkenningspercentage van 13,7 % voor 2013), volstaat voor de Raad van State om Albanië uit de lijst van veilige landen van herkomst te houden.

De rechtspraak van de Raad van State had concrete gevolgen tot 15 mei 2015:

  • Tot 15 mei 2015 nam het CGVS asielaanvragen van Albanezen wel nog in overweging, en onderzocht deze asielaanvragen ten gronde.
  • Tot 15 mei 2015 trok het CGVS ook oude beslissingen tot niet-inoverwegingneming in als er nog een beroep liep bij de RvV tegen die beslissing.

Bevoegde ministers: Albanië wel een veilig land

In het Verslag aan de Koning bij het Koninklijk Besluit van 11 mei 2015 hebben de bevoegde ministers en staatssecretaris beargumenteerd waarom Albanië opnieuw op de lijst van veilige landen komt te staan. De ministers geven aan dat het erkenningspercentage niet als criterium wordt vermeld in artikel 57/6/1 van de Verblijfswet dat de bepalingen over de veilige landen van herkomst regelt. In 2014 lag dat erkenningspercentage voor asielzoekers uit Albanië op 12,9 %. De ministers betogen ook dat de situatie in Albanië op tal van domeinen sinds het aantreden van de nieuwe regering sterk en duurzaam is verbeterd. Dit zou blijken uit het advies van het CGVS van 13 maart 2015.

Op 15 mei 2015 trad het KB van 11 mei 2015 in werking.

De situatie van asielzoekers uit een veilig land van herkomst is als volgt:

  • Asielzoekers uit een veilig land van herkomst hebben een zwaardere bewijslast. Hun asielaanvragen worden sneller behandeld (in principe op 15 dagen), en kunnen door het CGVS "niet in overweging" worden genomen.
  • Sinds 31 mei 2014 zijn beroepen tegen een beslissing tot niet-inoverwegingneming van CGVS omwille van veilig herkomstland wel schorsend geworden, en heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) volle rechtsmacht.
  • Asielzoekers uit een veilig land van herkomst hebben sinds 31 mei 2014 ook nog recht op opvang gedurende de beroepstermijn en het beroep bij de RvV.
 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen